PT64/ZT4/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
 • IČO: 36348279
 • Adresa:Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • Celková suma:264,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT64/ZT4/2023
 • Predmet: Vypracovanie dokumentácie na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia, podľa zákona 87/2018 § 28 ods. 4 písm. a) ako podklad pre RÚVZ na povolenie prevádzkovania prístroja:
 • Opis predmetu zákazky:1/ RTG mobilný digitálny Solution,
  Inv.č. 4I15505, SN.C36D2R2061
  2/ RTG mobilný ACCORD DR,
  Inv.č. 4I15504, SN: 972-23-010-391
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Staré Mesto
  Umiestnenie prístrojov :
  Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB – Skiaskopia a Skiagrafia
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT64/ZT1/21, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:30.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.12.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť