PT150/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
 • IČO: 36348279
 • Adresa:Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín
 • Celková suma:528,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT150/ZT1/2023
 • Predmet: Vypracovanie dokumentácie na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia, podľa zákona 87/2018 § 28 ods. 4 písm. a) ako podklad pre RÚVZ na povolenie prevádzkovania prístroja:
 • Opis predmetu zákazky:1/ RTG mobilný prístroj Solutions, Inv.č.: 1I15262,
  SN: 36D2R2059
  2/ RTG mobilný prístroj Solutions, Inv.č. 1I15263,
  SN: C36D2R2060
  3/ RTG digitálny Zenition 70 FD 12, Inv.č. 1I15267,
  SN: 2727
  4/ RTG mobilný ACCORD, Inv.č. 1I15294,
  SN: 972-23-016-397
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Ružinov
  Umiestnenie prístroja :
  Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB – Skiaskopia a Skiagrafia
  Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT150/ZT1/21, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:30.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.12.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť