NFP302020AYY1

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: NFP302020AYY1
 • Predmet: Interná supervízia projektu " Opatrenie Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je interná supervízia projektu kofinancovaného z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov s názvom: „Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.“
  Ide predovšetkým o vykonávanie dôslednej kontroly všetkých dokumentov k projektu pred ich odoslaním RO a SO a ďalšie poradenské aktivity smerom k implementácii projektu.
  Supervízia projektu bude prebiehať počas celej implementácie projektu na základe uzatvorenej rámcovej dohody v rozsahu do 200 hodín. Pod riadnym ukončením projektu sa myslí
  schválenie záverečnej monitorovacej správy projektu a záverečnej žiadosti o platbu. Kompletná žiadosť o NFP je zverejnená na portáli ITMS, kód projektu NFP302020AYY1.

 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Mráz
  efektivne.hospodarenie@gmail.sk
  0905186719
 • Dátum zverejnenia:02.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť