10-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: IN-kanál, spol. s. r. o.
 • IČO: 35773308
 • Adresa:Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:10 420,00 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 10-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie CP na Monitoring a čistenie vonkajšej odpadovej kanalizácie Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5, BA Kramáre
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail. adrese :
  elektroudrzba@kr.unb.sk alebo osobne u p.Schmidta v čase od 10.00 - 14.00 na tel 0917 886 847
  Cenové ponuky zašlite, prosím, do 12.12.2023 E-mailom na adresu elektroudrzba@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy, podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:07.12.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.12.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť