9-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Trades, s.r.o.
 • IČO: 52 858 936
 • Adresa:Lediny 7, 841 03 Bratislava
 • Celková suma:13 650,50 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 9-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie CP na dodanie a výmenu kapsových filtrov a HEPA filtrov, vyčistenie nasávacích potrubí, odvoz a likvidáciu použitých filtrov v UNB, Nemocnici akad. L. Dérera, Limbová 5, BA
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail. adrese :
  udrzba@kr.unb.sk alebo osobne u p.Jurovatej v čase od 10.00 - 14.00
  Cenové ponuky zašlite, prosím, do 27.11.2023 poštou alebo E-mailom na adresu : elektroudrzba@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:20.11.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.11.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
10-RPČ 07.12.2023
Tlačiť