8-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RW - Creed, s.r.o.
 • IČO: 50455567
 • Adresa:J.Wolkera 2414/30, Spišská Nová Ves
 • Celková suma:1 596,26 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na výmenu 2 ks okien v Neurologickej ambulancii č.238, Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Obhliadka a zameranie okien je možné 25.9.2023 v čase od 12.00 - 14.00 hodiny. Hláste sa, prosím,
  u vedúceho údržby p. Schmidta, tel.č.:
  +421 917 886 847
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:22.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť