7-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: IN-kanál, spol. s r.o.
 • IČO: 35773308
 • Adresa:Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:7 281,10 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 7-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na opravu vonkajších a vnútorných hydrantov
 • Opis predmetu zákazky:Obhliadka rozsahu opráv hydrantov je možná dňa 25.9.2023 v čase od 10.00 - 12.00 hodiny, ohláste sa, prosím, u p. Schmidta vedúceho údržby
  na tel.č.+421 917 886 847
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:22.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť