6-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Bőhm, s.r.o.
 • IČO: 47941821
 • Adresa:Drieňová/1M
 • Celková suma:2 200,00 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 6-RPČ
 • Predmet: Zaslanie CP na kosenie areálu UNB, Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA , o rozlohe 44 000 m2.
 • Opis predmetu zákazky:kosenie lúk, svahov/rovín, obkosenie okolo kríkov, stromov, dopravných značiek a iných prekážok, zber, odvoz a likvidácia pokosenej trávy.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:06.09.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.09.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť