4-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MITECO spol. s r.o.
 • IČO: 35898976
 • Adresa:Popradská 20, Bratislava 2
 • Celková suma:8 495,68 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 4-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie havárie parného potrubia do VS ČIOV a výmena bezpečnostného parného venitilu.
 • Opis predmetu zákazky:Vyžiadanie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky zasielajte na E-mail adresu: jozef.dureje@kr.unb.sk do 31.7.2023.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:27.07.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.07.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť