3-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 3-RPČ
 • Predmet: Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na odstránenie závad zistených pri odbornej prehliadke el. zariadení - záložných generátorov el. napätia
 • Opis predmetu zákazky:Typy el. generátorov :
  DA ČKD 6S 160 PN --200 kVA/160 kW
  DA ČKD 6S 150 PV --340 kVA/272/kW
  DA ČKD 6-27,5 AOS - 405 kVA
  Podklady s požadovanými položkami a úkonmi na odstránenie závad si môžete vyžiadať na mail.adrese:
  elektroudrzba@kr.unb.sk alebo na tel: +421 905 691 026 p.Schmidt
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:14.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť