2-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RW - creed, s.r.o.
 • IČO: 50455567
 • Adresa:J.Wolkera 2414/30, Spišská Nová Ves
 • Celková suma:5 106,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž AI posuvných dverí.
 • Opis predmetu zákazky:Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku, montáž AI posuvných bez bariérových dverí a likvidácia starých dverí na Novorodeneckú kliniku na základe výkaz výmeru. Výkaz výmeru si môžete vyžiadať na e-mailovej adrese: milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:20.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť