40-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RW - creed, s.r.o.
 • IČO: 50455567
 • Adresa:J.Wolkera 2414/30, Spišská Nová Ves
 • Celková suma:5 335,07 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 40-RPČ
 • Predmet: Dodávka a montáž plastových dverí.
 • Opis predmetu zákazky:Žiadame o zaslanie CP na dodávku a montáž plastových dverí so zárubňou na kliniku ODCH, dvere s mrežou-klinika FBLR, dvoj okno závodná ambulancia. CP na základe - výkaz výmeru. V prípade doplnenia informácií kontaktujte: Vašš Milan, mobil: +421 905 247 909, e-mail:milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:02.12.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.12.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť