35-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RW - creed, s.r.o.
 • IČO: 50455567
 • Adresa:J.Wolkera 2414/30, Spišská Nová Ves
 • Celková suma:9 942,00 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 35-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na demontáž starých a dodávku a montáž nových hliníkových vstupných dverí v UNB, Nemocnici akad.L.Dérera,Limbová 5, BA - na KIGM 2B, 3B a KIGM - KÚCH 1A
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.: adrese : milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:28.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť