32-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Construction, s.r.o.
 • IČO: 31106064
 • Adresa:Nadlice 64, 956 32 Nadlice
 • Celková suma:3 431,73 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 32-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž plastového dvoj okna pre UNB, Nemocnicu akad.L.Dérera, Limbová 5, BA, pre Logopedickú ambulanciu.
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na mail.adrese: milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Dátum zverejnenia:21.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť