30-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Trades, s.r.o.
 • IČO: 52858936
 • Adresa:Lediny 7, 841 03 Bratislava
 • Celková suma:1 361,31 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 30-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž klimatizačnej jednotky v UNB, Nemocnici akad.L.Dérera, Limbová 5, BA do Novorodeneckej ambulancie.
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na mail. adrese : milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:20.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť