29-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: IN-kanál, spol. s r.o.
 • IČO: 35773308
 • Adresa:Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:8 257,57 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 29-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na pripojenie kontajnerového pracoviska na vnútro areálový rozvod vody a kanalizácie (zriadenie prípojky na SV a kanalizáciu).
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na mail.adrese : lubomir.ragan@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Súčasťou objednávky je aj cenová ponuka uvedenej firmy.
  Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:16.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť