28-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MITECO spol. s r.o.
 • IČO: 35898976
 • Adresa:Popradská 20, Bratislava 2
 • Celková suma:1 466,86 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 28-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na výmenu teplovodných kotlov pre Ubytovňu UNB Kramáre,
 • Opis predmetu zákazky:Staré plynové teplovodné kotly sú deravé. Spaľovacie komory kotlov sú skorodované, prepálené, vyteká voda z pod kotlov. Kotly majú po životnosti .
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Vyžiadanie výkaz-výmer kontaktujte: p. Ďureje, e-mal kontakt: jozef.dureje@kr.unb.sk

  Súčasťou objednávky je aj cenová ponuka uvedenej firmy.
  Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:12.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť