20-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ross, s.r.o.
 • IČO: 31560385
 • Adresa:Hollého 205/5, 015 01 Rajec
 • Celková suma:4 398,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 20-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie poruchy na výstražnej strešnej signalizácii v Nemocnici akad.L.Dérera, Limbová 5, BA
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na Email.adrese : elektroudrzba@kr.unb.sk. V prípade potreby kontaktujte p.Schmidta, na č.tel.: 0905 691 026
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:24.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť