6-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKO-BAU, spol.s.r.o.
 • IČO: 36262528
 • Adresa:925 42 Trstice 1298
 • Celková suma:14 088,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 6-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na zhotovenie a dodávku obytného kontajnera o rozmeroch 6 000 x 2 500 x 2 700mm.
 • Opis predmetu zákazky:Nákres a špecifikáciu si môžete vyžiadať na e-mail.adrese : lubomir.gubrica@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:02.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť