3-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RESOLUTION, s.r.o.
 • IČO: 46945415
 • Adresa:Školská 540/72, 902 01 Vinosady
 • Celková suma:4 996,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 3-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na " Dodanie materiálu a zhotovenie prívodov pre konvektomaty .
 • Opis predmetu zákazky:S cenovou ponukou prosíme uviesť aj termín realizácie. Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese : elektroudrzba@kr.unb.sk , Konzultáciu k výkazu výmer alebo CP Vám poskytne p.Schmidt, vedúci elektroúdržby na tel.č.: 0905/691 026 dňa 19.1.2022 od 10.00 - 15.00 hod.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Dátum zverejnenia:18.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť