2-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: UPS Gabria spol. s r.o.
 • IČO: 31374182
 • Adresa:Krížna 34, Bratislava
 • Celková suma:9 735,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2-RPČ
 • Predmet: Predloženie cenovej ponuky na demontáž a likvidáciu UPS a súčasne dodanie a zapojenie záložných zdrojov a napätia (UPS) na zálohové napájanie elektrických obvodov pri výpadku napätia. S cenovou ponukou prosíme uviesť možný termín dodania.
 • Opis predmetu zákazky:Súčasné zdroje UPS majú nahradiť nasledovné UPS zdroje :
  1 ks META HF 940 , 4kVA/ Výstup ≈230V, (bat.12/9Ah)
  2 ks ELTECO BE 062VN ,0,6kVA/ Výstup =24V, (bat.4/70 Ah)
  1 ks SICON, 10kVA/ Výstup ≈400V/230V AC
  (bat.30/7 Ah)
  Cenovú ponuku prosíme zaslať na : elektroudrzba@kr.unb.sk, konzultácia je možná na tel.č.0905/691 026 p. Schmidt
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:13.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:21.01.2022
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť