9-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Apen,s.r.o.
 • IČO: 46476024
 • Adresa:Trenčianske Stankovce 667, 913 11 Trenčianske Stankovce
 • Celková suma:1 109,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 9-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie CP na demontáž, dodávku a montáž klimatizačnej jednotky 3,35 kW pre Nemocnicu akad.L.Dérera, I.gynekologicko-pôrodnícku kliniku 9A operačné sály.
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na mail.adrese: lubomir.ragan@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:27.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť