6-RPČ - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 6-RPČ - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na "Revitalizáciu časti zelene v areáli UNB, Nemocnice akad.L.Dérera"
 • Opis predmetu zákazky:Termín obhliadky areálu : 5.8.2019 v čase od 10.00 - 12.00 na Prevádzkovom oddelení nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA. Cenovú ponuku žiadame predložiť v termíne do 7.8.2019 do 14.00 hodiny.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:01.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť