39-RPĆ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: IN-kanál, spol. s r.o.
 • IČO: 35773308
 • Adresa:Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:9 990,00 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 39-RPĆ
 • Predmet: Tlakové čistenie kanalizačného potrubia.
 • Opis predmetu zákazky:Žiadame o zaslanie CP na tlakové čistenie kanalizačného potrubia DN 200-400 m, DN 300-700 m, monitoring kanalizačného potrubia DN 200 m a čistenie kanalizačných šácht 14 ks.
  V prípade doplnenia informácií kontaktujte:
  Vašš Milan, mobil: +421 905 247 909
  e-mail: milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Dátum zverejnenia:22.11.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.11.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť