3-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Profi Elektro, s.r.o.
 • IČO: 35935391
 • Adresa:Trnavská cesta 58, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:4 372,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 3-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na opravu kábla AYKY 3x240+120 z rozvodne HR-E do rozvodne HR-M
 • Opis predmetu zákazky:Obhliadke bude možná dňa 2.5.2018 v čase od 11.00 - 13.00 hodiny. Cenovú ponuku žiadame vypracovať podľa výkazu výmer, ktorý dostanete na obhliadke alebo si ho môžete vyžiadať na E-mail.adrese : elektroudrzba@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:30.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť