28-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: NÉMETH LIFT, s.r.o.
 • IČO: 31426310
 • Adresa:Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove
 • Celková suma:7 668,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 28-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na úpravu výťahových rozvádzačov a elektroinštalácie na prednostnú jazdu lôžkových výťahov č. 4 a 5 umiestnených v budove Monoblok Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA.
 • Opis predmetu zákazky:Rokovacie konanie o technických podmienkach a rozsahu prác sa bude konať dňa 30.8.2017 o 10.00 hod. v pracovni vedúceho Oddelenia správy prevádzky Ing. Ľubomíra Ragana. Predpokladaný rozsah prác si môžete vyžiadať na E-mail.adrese : lubomir.ragan@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:25.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť