22/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 22/2020
 • Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení mediciálne plyny v zmysle vyhlášky 508/2009 na rok 2020
 • Opis predmetu zákazky:Požiadavky kladené na predmet zákazky, špecifikácia a opis:
  -vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových zariadení,mediciálne plyny v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.
  -kontrola vonkajších a vnútorných rozvodov mediciálneho kyslíka,odvodňovačov
  -kontrola funkčnosti a tesnosti tlakovej stanice a redukčnej stanice mediciálneho kyslíka
  -kontrola tesnosti,funkčnosti,uzatváracích ventilov,manometrov,spojov,rýchlospojok,tubusov,lekárskych panelov
  -z vykonanej odbornej prehliadky a odb.skúšky plynových zariadení vyhotoviť zápis,revíznu správu,objednávateľovi odovzdať v dvoch vyhotoveniach
  Objekty a oddelenia v zmysle prílohy a rozsahu
  -kyslíková stanica
  -Monoblok
  -Pavilón"D"
  -budova popálenín
  -budova Polikliniky
  -Širšie a užšie komplementy
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Za účelom relevantného stanovenia ponuky,je potrebná a odporúča sa obhliadka miesta plnenia.
  Obhliadka je možná v ktorý koľvek deň medzi 7.00-15.00 hod.Dátum a čas obhliadky je nevyhnutné si vopred dohodnúť so zodpovednou osobou.
  Osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky a špecifikácie predmetu zákazky je zamestnanec oddelenia prevádzky a správy Nemocnice Ružinov,p.Tibor Zalubel
  /e-mail:zalubel@ru.unb.sk,tel.č.:+421 905691275/.
  Miestom plnenia je Univerzitná Nemocnica Bratislava,Nemocnica Ružinov,Ružinovská 6,Bratislava.
  Termín plnenia sa vyžaduje v lehote najneskoršie do 14 dní od uzavretia zmluvy,resp.doručenia záväznej písomnej objednávky.
  Jediným kritériom vyhodnotenia predložených cenových ponúk je cena za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH. S autorom najvýhodnejšej ponuky (s najnižšou ponukovou cenou,ktorý spľňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní) bude uzavretá zmluva -doručená záväzná písomná objednávka.
  Cenovú ponuku predložte elektronicky na adresu: zalubel@ru.unb.sk v lehote najneskoršie do 9.10.2020 do 16.00 hod.miestneho času.Súčasťou predloženej cenovej ponuky musí byť doklad o oprávnení vykonávať odbornú prehladku a odbornú skúšku plynových zariadení, výpis z obchodného registra,čestné vyhlásenie, že Vám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a zároveň predložte čestné vyhlásenie,že nemáte evidované nedoplatky vymáhané výkonom rozhodnutia týkajúceho sa sociálneho,zdravotného a nemocenského poistenia a daňovej povinnosti.Preukázanie uvedených skutočností,môže uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie,predložením dokladu o zápise.
 • Dátum zverejnenia:06.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Odborné prehliadky a odb. skúšky plynových... 06.10.2020 ods - 14.51 kBodt - 12.7 kB
Tlačiť