20/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 20/2020
 • Predmet: Elektroinštalácia-silno prúd,napojenie rtg prístroju, zubný CBCT na oddelení RDG,pracovisko č.7
 • Opis predmetu zákazky:-Elektroinštalácia -silno prúd, dodanie a montáž,
  na oddelení RDG, napojenie rtg prístruj zubný CBCT
  -zhotovenie elektrinštalácie v zmysle PD
  -dodanie a montáž prívodného kábla z rozvádzača HRT
  -dodanie a montáž signalizácie,svietidla nevstupovať
  -realizácia všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
  -odskúšanie, vyhotovenie revíznej správy dvoch vyhotoveniach
  -

 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Za účelom relavantného stanovenia ponuky,je potrebná odporúča sa obhliadka miesto plnenia.
  Obhliadka je možná v ktorýkoľvek deň medzi 7.30-15.00 hod.Dátum a čas obhliadky je nevyhnutné si vopred dohodnúť so zodpovednou osobou.
  Osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky a špecifikácie predmetu zákazky je zamestnanec oddelenia prevádzky a správy Nemocnice Ružinov, p. Tibor Zalubel (e-mail:zalubel@ru.unb.sk,tel.č.:+421 905691275).
  Miesto plnenia je Univerzitná Nemocnica Bratislava,oddelenie RDG,pracovisko č.7,Nemocnica Ružinov,Ružinovská 6, Bratislava.
  Termín plnenia sa vyžaduje v lehote najneskoršie do 10 dní od uzavretia zmluvy,resp. doručenia záväznej písomnej objednávky.
  Jediným kritériom vyhodnotenia predložených cenových ponúk je cena za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH. S autorom najvýhodnejšej ponuky (s najnižšou ponukovou cenou,ktorý spľňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky a podmienky účasti vo verejnom obstrávaní) bude uzavretá zmluva-doručená záväzná písimná objednávka.
  Cenovú ponuku predložte elektronicky na adresu: zalubel@ru.unb.sk v lehote najneskoršie do 27.8.2020 do 16.00 hod.miestneho času. Súčasťou predloženej ponuky musí byť doklad o oprávnení dodávať tovar,uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a čestné vyhlásenie, že Vám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím V slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu a zároveň predložte čestné vyhlásenie,že nemáte evidované nedoplatky vymáhané výkonom rozhodnutia týkajúceho sa sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia a daňovej povinnosti. Preukázanie uvedených skutočností,môže uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskyh subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie,predložením dokladu o zápise.
 • Dátum zverejnenia:24.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Elektroištalácia - silnoprúd oddelenie RDG 24.08.2020
Elektroištalácia - silnoprúd oddelenie RDG 24.08.2020 pdf - 109.29 kBpdf - 112.66 kBpdf - 154.4 kBpdf - 445.19 kBpdf - 414.27 kB
Tlačiť