15/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 15/2020
 • Predmet: Oprava spoločnej antény v Monobloku v lôžkovej časti nemocnica Ružinov
 • Opis predmetu zákazky:- oprava spoločnej TV antény v Monobloku
  - oprava systému napájania TV signálov na 13.,10 a 9.poschodí, vrátane merania a testovania skúšok
  - prechod z analógového systému na digitálny systém v Monobloku v lôžkovej časti , vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Za účelom relevantného stanovenia ponuky je potrebná a odporúča sa obhliadka miesta plnenia. Je možná v ktorýkoľvek deň medzi 8.00-14.00 hod. Dátum a čas je nevyhnutné si vopred dohodnúť so zodpovednou osobou.
  Osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky a špecifikácie predmetu zákazky je zamestnanec oddelenia prevádzky a správy nemocnice Ružinov p. Zalubel Tibor ( email: zalubel@ru.unb.sk, tel.č. +421 905691275 )
  Miestom plnenia je Univerzitná Nemocnica Bratislava, nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava
  Termín plnenia sa vyžaduje v lehote najneskoršie do 14 dní od uzavretia zmluvy, resp.doručenia záväznej písomnej objednávky.
  Jediným kritériom vyhodnotenia predložených cenových ponúk je cena za predmet zákazky uvedená v EUR s DPH. S autorom najvýhodnejšej ponuky( s najnižšou ponukovou cenou, ktorý spĺňa všetky požiadavky kladené na predmet zákazky a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní ) bude uzavretá zmluva-doručená záväzná písomná objednávka.
  Cenovú ponuku predložte elektronicky na adresu: zalubel@ru.unb.sk v lehote najneskôr do 3.7.2020 do 12.00 hod miestneho času.
  Súčasťou predloženej cenovej ponuky musí byť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, a čestné vyhlásenie, že Vám nebol uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. A zároveň predložte čestné vyhlásenie, že nemáte evidované nedoplatky vymáhané výkonom rozhodnutia týkajúceho sa sociálneho, zdravotného a nemocenského poistenia a daňovej povinnosti. Uvedené skutočnosti môže preukázať uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre VO predložením dokladu o zápise.
 • Dátum zverejnenia:30.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.07.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť