12-RPČ Súťaž zrušená

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Súťaž zrušená
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 12-RPČ Súťaž zrušená
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž 3 ks klimatizačných jednotiek pre I.gynekologicko- pôrod.kliniku, Nemocnice akad.L.Dérera,Limbová 5, BA. Pri dodávke KJ žiadame doložiť platné certifikáty.
 • Opis predmetu zákazky:Cenovú ponuku žiadame vypracovať v štruktúre výkazu výmer, ktorý si môžete vyžiadať na E-mail.adrese : milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:23.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť