R5-2.1/053/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R5-2.1/053/2022
 • Predmet: Supervízna podpora prevádzky IS – PACS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. (systém pre správu a archiváciu obrazových informácií v rádiológii)
 • Opis predmetu zákazky:Pozáručná podpora a servis pre TomoCon PACS. Zaistenie služieb pozáručnej podpory, servisu, pripojenia na Telerádiologické komunikačné centrum T3C a softvérových aktualizácií systému TomoCon PACS nainštalovaného u objednávateľa.

  1. Vykonávať aktualizácie, pozáručnú podporu a servis existujúceho SW systému digitálnej bezfilmovej technológie - TomoCon PACS (ďalej tiež „servis“) v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (UNB), ako aj poskytovať štandardné služby Tele-rádiologického komunikačného centra T3C.
  2. Podpora bude zahŕňať udržiavanie správnej funkčnosti systému ako aj odstraňovanie porúch systému, pravidelnú kontrolu systému, aktualizácie a konzultácie.
  3. Odstraňovanie porúch systému bude vykonávať dodávateľ na základe požiadavky vznesenej oprávnenou osobou objednávateľa a to podľa závažnosti poruchy buď diaľkovým prístupom alebo servisným zásahom v predmetnom pracovisku objednávateľa.
  4. Pravidelná kontrola systému bude vykonávaná dodávateľom minimálne 1x ročne na pracovisku objednávateľa a každý pracovný deň diaľkovým prístupom. Predmetom pravidelnej kontroly bude najmä kontrola nastavení a funkcie systému a ďalšie preventívne zásahy za účelom predchádzania výskytu porúch systému.
  5. Konzultácie budú znamenať možnosť správcu systému objednávateľa klásť dodávateľovi emailom, telefonicky alebo listom otázky, ktoré sa týkajú prevádzky a funkčnosti systém, pričom dodávateľ je povinný tieto otázky zodpovedať bez zbytočného omeškania a to všetko v pracovných dňoch od 8.00 do 16:00. Podpora je iba pre správcu systému objednávateľa, nie pre radových pracovníkov. Správca systému objednávateľa sa bude na dodávateľa obracať iba vo veciach, ktoré nie je schopný vyriešiť samostatne.
  6. Aktualizácia systému bude zahŕňať poskytnutie každej novej verzie systému, a to vždy do jedného mesiaca po jej vydaní. Na základe požiadavky objednávateľa vykoná dodávateľ zaškolenie obsluhy systému v pracovisku objednávateľa pri každej aktualizácii.
  7. Dodávateľ bude garantovať časovú funkčnosť systému v roku minimálne 98% (počet pracovných dní v roku je základným parametrom percentuálnej funkčnosti). Za nefunkčnosť systému sa nepovažuje čas potrebný na jeho pravidelnú prehliadku a údržbu. Za nefunkčnosť sa nepovažujú tie skutočnosti podmieňujúce funkčnosť systému/systémov, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť, ako napríklad výpadky v dodávke elektrickej energie, nefunkčnosť, znížená funkčnosť alebo preukázateľná nefunkčnosť príslušnej IT infraštruktúry, ktorá má priamy vplyv na funkčnosť systému, ďalej zakázané, neprimerané a nekompetentné zásahy do systému zo strany miestnej obsluhy alebo opomenutie predpísaných relevantných činností zo strany miestnej obsluhy alebo nevykonanie odôvodnených miestnych technických a organizačných opatrení na predchádzanie nefunkčnosti systému.
  Dodávateľ bude vykonávať servis v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ( Zákona 18/2018Z.z. „GDPR“ ) a normami STN a EN (STN EN ISO/IEC rady 27.001 a STN EN ISO 12052:2017) a podľa pokynov objednávateľa.
  8. Odstraňovanie porúch systému (pod poruchou sa rozumie úplná nefunkčnosť systému) bude vykonávať dodávateľ na základe písomnej požiadavky vznesenej objednávateľom e-mailom alebo listom a pre oprávnené osoby aj telefonicky na pracovisko podpory dodávateľa dostupného 24/365. Objednávateľ je povinný overiť si prijatie písomnej požiadavky dodávateľom, ak dodávateľ nepotvrdil príjem požiadavky. Dodávateľ sa zaväzuje poruchu, ktorá bráni používaniu systému, odstrániť v čo najkratšej možnej lehote, zahájenie odstránenia poruchy je do: - 60 minút v pracovnom čase = pracovných dňoch od 8:00 do 16:00, diaľkovým prístupom, 4 hodín na mieste (čas sa nepočíta počas dní pracovného pokoja a mimo pracovného času) podľa potreby pri ohlásení poruchy, ktorú nie je schopný správca systému objednávateľa vyriešiť samostatne ani dodávateľ diaľkovým prístupom. V odôvodnených prípadoch môžu byť s písomným/e-mail súhlasom objednávateľa tieto lehoty primerane predĺžené.
  Dodávateľ bude povinný poruchu odstrániť a to najneskôr do 8 hodín od nástupu na servis na mieste, za predpokladu funkčnej príslušnej IT infraštruktúry, ktorá má bezprostredný dopad na funkčnosť systému.
  Objednávateľ zaistí všestrannú súčinnosť a dostupnosť systému pre diaľkový servis porúch i v mimopracovných hodinách. Objednávateľ zaistí fyzickú súčinnosť a fyzickú dostupnosť systému pre servis porúch v sídle objednávateľa i v mimopracovných hodinách. Objednávateľ zaistí pre PACS server podsystém pre trvalé sledovanie a diaľkový prístup, napr. pre servery IBM: Integrated Management Module - IMM (virtual media key), pre HP a Dell obdobné podsystémy, plus pripojenie na internet.
  9. Aktualizácie systémov poskytnuté dodávateľom podľa tejto zmluvy budú vždy klinicky overené a CE certifikované.
  10. Pri servise systému prostredníctvom diaľkového prístupu bude dodávateľ povinný dodržiavať všetky objednávateľom a právnymi predpismi stanovené bezpečnostné zásady. Ak dodávateľ spôsobí objednávateľovi hrubým porušením tejto povinnosti škodu, je povinný ju bez zbytočného omeškania napraviť. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať servis systému po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou objednávateľa a to tak, aby v čo najmenšej miere obmedzil prevádzku pracoviska.
  Po ukončení servisného zásahu vypíše dodávateľ protokol, v ktorom môže špecifikovať príčinu poruchy a navrhnúť objednávateľovi technické a organizačné opatrenia na ich predchádzanie. Objednávateľ je povinný relevantné a odôvodnené opatrenia realizovať alebo realizovať obdobné opatrenia a tak predchádzať opakovaným poruchám na systéme, inak je povinný hradiť náklady na opätovné servisné zásahy.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe na adresu lubomir.filas@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:30.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť