R1-9/158/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
 • IČO: 31595545
 • Adresa:Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 • Celková suma:68 700,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: R1-9/158/2020
 • Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti
 • Opis predmetu zákazky:Súťažné podklady, informácie a dokumenty, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať v profile podľa ZVO, sú uverejňované na webovom sídle https://josephine.proebiz.com v časti verejné obstarávania v rámci príslušnej zákazky s názvom: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti“.

  Elektronický prístup k informáciám (URL): https://josephine.proebiz.com, sekcia verejné zákazky, názov predmetnej zákazky.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť