IROP/ NFP302020AYY1

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Visions Conculting s.r.o.
 • IČO: 45394920
 • Adresa:Štefánikova 23, 91701 Trnava
 • Celková suma:50 400,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: IROP/ NFP302020AYY1
 • Predmet: Externé riadenie projektu „Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.“
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je externé riadenie projektu kofinancovaného z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov s názvom: „Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.“ Ide predovšetkým o vykonávanie nasledovných činností:
  • Vykonávanie osobných, telefonických a emailových konzultácií s klientom
  k implementácii projektu
  • Vykonávanie osobných, telefonických a emailových konzultácií s riadiacim
  orgánom a sprostredkovateľským orgánom pre IROP, prioritná os 2
  • Spracovanie žiadostí o platbu (ŽoP)
  • Spracovanie monitorovacích správ (MS)
  • Spracovanie žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP (ŽoZZ)
  • Spracovanie podkladov k povinným prílohám ŽoP, MS, ŽoZZ
  • Príprava a vyplnenie predpísaných formulárov povinných príloh k ŽoP, MS, ŽoZZ
  • Sumarizácia a kontrola povinných príloh k ŽoP, MS, ŽoZZ
  • Nahratie povinných príloh k ŽoP, MS, ŽoZZ do elektronického systému ITMS2014+
  • Odoslanie ŽoP, MS, ŽoZZ prostredníctvom elektronického systému ITMS2014+
  • Riešenie prípadných doplnení ŽoP, MS, ŽoZZ, t.j. konzultačná činnosť k doplneniu
  ŽoP, MS, ŽoZZ a ich príloh, oprava formuláru ŽoP, MS, ŽoZZ, oprava/doplnenie
  príloh ŽoP, MS, ŽoZZ, nahratie opravenej/doplnenej dokumentácie do
  elektronického systému ITMS2014+, odoslanie doplnenia ŽoP, MS, ŽoZZ
  predpísaným spôsobom
  • Kontrola poskytnutých podkladov k zrealizovaným verejným obstarávaniam
  • Sken poskytnutých podkladov k verejným obstarávaniam
  • Nahratie zrealizovaných verejných obstarávaní do elektronického systému
  ITMS2014+ a odoslanie predpísaným spôsobom
  • Sledovanie dodržiavania časového harmonogramu projektu, dosahovania cieľov a merateľných ukazovateľov projektu
  • Monitoring projektu a manažment povinnej publicity projektu
  • Správa konta klienta v elektronickom systéme ITMS2014+ počas doby poskytovania služby
  Riadenie projektu bude prebiehať až po dobu riadneho ukončenia realizácie projektu. Pod riadnym ukončením projektu sa myslí schválenie záverečnej monitorovacej správy projektu a záverečnej žiadosti o platbu. Kompletná žiadosť o NFP je zverejnená na portáli ITMS, kód projektu NFP302020AYY1.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Kontaktná osoba:
  Mgr. Rastislav Mráz
  0905 186 719
  efektivne.obstaravanie@gmail.com

 • Dátum zverejnenia:24.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť