37-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MITECO spol. s r.o.
 • IČO: 35898976
 • Adresa:Popradská 20, Bratislava 2
 • Celková suma:9 849,93 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 37-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na periodickú vnútornú prehliadku a revíziu plynových parných kotlov K1, K2 a K4, servis plynových horákov pre kotly K1, K2 a K4 a úradnú skúšku pre plynový horák kotla K2 v hlavnej kotolni Nemocnice ak.L.Dérera, Limbová 5, BA
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese : jozef.dureje@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:14.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť