26-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Glos
 • IČO: 36218103
 • Adresa:Agátová 19, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:2 636,46 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 26-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na rozšírenie rozvodu medicinálneho kyslíka s ukončením lekárskym panelom pre oddelenie Urgentného príjmu a Kliniku geriatrie Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail. adrese : milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:04.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť