25-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Revitel, s.r.o.
 • IČO: 5091308
 • Adresa:Hečkova 56, 903 01 enec
 • Celková suma:1 487,95 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 25-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na prepojenie TV rozvodov s rackom a hlavnou anténou pre UNB, Nemocnicu akad.L.Dérera, Limbová 5, I.internú kliniku -1C oddelenie.
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail. adrese: elektroudrzba@kr.unb.sk alebo na
  tel. čísle : +421 905 691 026 p. Schmidt.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:02.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť