19-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RESOLUTION, s.r.o.
 • IČO: 46945415
 • Adresa:Školská 540/72, 902 01 Vinosady
 • Celková suma:2 301,12 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 19-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na dodanie a montáž uzemnenia antistatickej podlahy na Novorodeneckom oddelení Nemocnice akad,L.Dérera, Limbová 5, BA , v zmysle Vyhlášky č.508/22009 Z.z.
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese : elektroudrzba@kr.unb.sk alebo osobne u p.Schmidta, tel.č.: 0905 691 026
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:24.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť