18-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Németh Lift, s.r.o.
 • IČO: 31426310
 • Adresa:Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove
 • Celková suma:13 162,52 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 18-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na odstránenie zistených nedostatkov z odbornej skúšky výťahov v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z. a STN 27 40002, STN EN 81-1 a AC (STN 33 20006-61)
 • Opis predmetu zákazky:Zoznam výťahov a Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese : elektroudrzba@kr.unb.sk alebo osobne prevziať u p.Schmidta, tel.č: 0905 691 026, Nemocnica akad.L.Dérera, Limbová 5, BA
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:24.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť