14-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RESOLUTION, s.r.o.
 • IČO: 46945415
 • Adresa:Školská 540/72, 902 01 Vinosady
 • Celková suma:1 704,84 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 14-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky ns doplnenie elektrickej inštalácie a príslušenstva v ambulancii č.261 Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5, BA, v zmysle normy: STN 33 2000-4-41 čl. 413.3; STN 33 2000-6-61 čl. 612.5; STN 34 1382 5 a Vyhl. č.508/2009,
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese: elektroudrzba@kr.unb.sk alebo telefonicky dňa 3.6.2022 na č.tel.: +421/905 691 026 v čase od 10.00 - 14.00 hodiny.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:02.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť