13-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MITECO spol. s r.o.
 • IČO: 35898976
 • Adresa:Popradská 20, Bratislava 2
 • Celková suma:6 131,09 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 13-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie CP na opravu, vyčistenie, dodávku a montáž 2 ks hláv ohrievačov voda -para-voda pre ohrev TˇUV pre Monoblok a Polikliniku Nemocnice akad.L.Dérera, Limbová 5,BA
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese: jozef.dureje@kr.unb.sk, tel.č.: +421 918 422 654
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:30.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť