12-RPČ - zrušená

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 12-RPČ - zrušená
 • Predmet: Odstránenie zistených nedostatkov z odbornej skúšky výťahov
 • Opis predmetu zákazky:UNB nemocnica akad. L. Dérera , Limbová 5, Bratislava Vás vyzýva do súťaže na predloženie cenovej ponuky
  na „Odstránenie zistených nedostatkov z odbornej skúšky výťahov“ vykonanej v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. a STN 27 4002, STN EN 81-1 A AC(STN 33 2000-6-61) na výťahoch, ktoré sú uvedené v prílohe, ktorú je možné vyžiadať aj s ďalšími podkladmi elektronicky alebo prevziať osobne (od 10.00 do 14,00) u vedúceho elektroúdržby p. Schmidta v dňoch 23.5.2022.
  Cenovú ponuky vás žiadame poslať do 31.5.2022 poštou alebo elektronicky na email elektroudrzba@kr.unb.sk.
  Kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bude najnižšia cena
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy, podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:19.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť