11-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TUROS - Bohuš Tuhovčák
 • IČO: 32070144
 • Adresa:Rajská 1, 811 08 Bratislava
 • Celková suma:1 280,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 11-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na prečalúnenie 11 ks kresiel do modrej koženky pre KFBLR Nemocnice akad. L.Dérera, Limbová 5, BA.
 • Opis predmetu zákazky:Fotodokumentáciu si môžete vyžiadať na E-mail adrese: maria.michalicova@kr.unb.sk, obhliadka je možná dňa 06.05.2022 o 10,00 hod. Hláste sa u pani Michalicovej, tel. č.:02/59542743.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:04.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť