8-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: OPOS, s.r.o.
 • IČO: 36822647
 • Adresa:Hany Meličkovej 2989
 • Celková suma:4 337,82 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky antistatickej podlahy a pospojovania v zmysle Vyhl. č. 508/2009 a normy STN 33 2000-4-41, v priestoroch UNB Nem. akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava - Kramáre
 • Opis predmetu zákazky:Podklady k predloženiu cenovej ponuky je možné prevziať osobne u vedúceho elektroúdržby p. Schmidta v dňoch 28.3.2022-30.3.2022 v čase od 10:00-14:00 hod. Cenové ponuky treba zaslať poštou alebo elektronicky do 1.4.2022 23:59 hod. na e-mail: elektroudrzba@kr.unb.sk. Kontakt na p. Schmidta: tel: 02/5954-2834 alebo 0905/691026.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, 2 x tlačená forma, súhr na CD,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • Dátum zverejnenia:25.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť