7-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B-Stavmont,s.r.o.
 • IČO: 47556579
 • Adresa:Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostoľany
 • Celková suma:9 000,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 7-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení podľa Vyhl. č.508/2009 Z.z. a STN33 2000-6:2007 na oddeleniach UNB, Nemocnica ak.L.Dérera,Limbova5, 83305 Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Podklady k predloženiu cenovej ponuky je možné prevziať aj osobne u vedúceho elektroúdržby p.Schmidta v dňoch 28.3.2022 - 30.3.2022 v čase od 10.00-14.00 hod. Cenové ponuky treba zaslať poštou alebo poslať elektronicky do 1.4.2022 na e- mail:elektroúdržba@kr.unb.sk. Kontakt na p.Schmidta: č.tel.:02/5954-2834 alebo mobil:0905691026.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:25.03.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť