12-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Systeming, s.r.o.
 • IČO: 45515085
 • Adresa:Rybničná 40, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:13 227,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 12-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na demontáž, montáž a likvidáciu starých kondenzačných jednotiek pre OS Chirurgickej kliniky na 5A poschodí Nemocnice aka.L.Dérera, Limbová 5,BA
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese: milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Dátum zverejnenia:13.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť