10-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ABRO, s.r.o.
 • IČO: 35847361
 • Adresa:Laskomerského 16, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:9 836,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 10-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na opravu 3 ks vývev BUSCH RA 100 v UNB, Nemocnici akad.L.Dérera, Limbová 5, BA
 • Opis predmetu zákazky:Z vývev sa stráca olej, je potrebné dolievanie oleja, zvýšila sa tým hlučnosť vývev, jedna z vývev je zadretá.
  Parametre vývev : Pabs=0,1hPa/mba, Vmax=120m3/h/60Hz, nmax=1800 min-1
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Dátum zverejnenia:23.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť