8-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Trades, s.r.o.
 • IČO: 82 858 936
 • Adresa:Lediny 7, 841 03 Bratislava
 • Celková suma:10 971,97 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie CP na výmenu HEPA filtrov a kapsových filtrov, dezinfekciu filtračných komôr a likvidáciu filtrov
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese : milan.vass@kr.unb.sk, č.tel.: 0905 / 247 909
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Dátum zverejnenia:17.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť