5-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ladislav Pollák
 • IČO: 33464430
 • Adresa:ul.Márie 30, 931 01 Šamorín
 • Celková suma:8 890,70 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 5-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie CP na maliarské a natieračské práce na I.internej klinike, -2B, Nemocnice akad.L.Dérera
 • Opis predmetu zákazky:Výkaz výmer si môžete vyžiadať na E-mail.adrese: milan.vass@kr.unb.sk, tel.č.0905 / 247 909
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • Dátum zverejnenia:20.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť