2-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: František Vlkovič
 • IČO: 34219315
 • Adresa:922 04 Lančár 41
 • Celková suma:2 125,20 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na vykonanie pravidelnej odbornej ročnej prehliadky medicinálnych plynov podľa Vyhl.č.508/209 §8 odsek 10
 • Opis predmetu zákazky:Cenovú ponuku žiadame vypracovať podľa Výkazu výmer, ktorý obdržíte na mailovej adrese : milan.vass@kr.unb.sk
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:21.07.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.07.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť