5-RPČ - ZRUŠENÉ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: URBANSTAV, s.r.o.
 • IČO: 50194135
 • Adresa:Slanské Nové Mesto 210, 044 18 Kalša
 • Celková suma:2 070,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 5-RPČ - ZRUŠENÉ
 • Predmet: Vypracovane cenovej ponuky na výrub suchých a odumretých stromov, orez dolámaných a suchých konárov, úprava podchodovej výšky a manipulácia, odvoz a likvidácia drevín
 • Opis predmetu zákazky:Obhliadku je možné vykonať 20.1.2022 o 10.00 hodine. Na obhliadku sa hláste u p. Gubricu 02/59542781. Výkaz výmer obdržíte na obhliadke, prípadne mailom. Vyžiadať si ho môžete na mail.adrese : alica.freyer@kr.unb.sk K cenovej ponuke prosíme priložiť "Odbornú spôsobilosť na orez stromov, výrub suchých a invazívnych druhov drevín.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Zmluvné strany sa dohodli, že Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú záväzné pre objednávateľa.
  Zmluvné strany sa dohodli na zákonnej výške úroku z omeškania.
  Súčasťou dodávky bude sprievodná technická dokumentácia v rozsahu: certifikáty, prehlásenia o zhode, záručné listy
  podmienky prevádzkovania,
  Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľ podľa tejto objednávky sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Dátum zverejnenia:18.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.01.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť